همایش و نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با تمرکز بر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صنعت پتروشیمی ایران در آستانه جهشی دیگر برای دستیابی به جایگاهی ممتاز در جهان است. براسـاس برنامـه ریـزی‌هـای بعمـل آمـده، در جهـش دوم پتروشـیمی ، درآمد  ایـن صنعت در سـال 1400 به 25 میلیـارد دلار  و در سـال 1404 با  تحقق جهـش سـوم صنعـت پتروشـیمی، به 37  میلیارد دلار خواهد رسـید که موجـب ارتقا جایگاه ایـران و قرار گرفتن در زمره 5 کشور نخسـت دنیـا در حـوزه تولید فرآورده‌های پتروشـیمی خواهد شـد و در این مسـیر هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس با برخـورداری از 22 شـرکت فعـال تولیـدی و خدماتـی و 10طـرح و پروژه در دسـت احـداث، نقش بزرگـی در این تحول بزرگ خواهد داشـت.

پیرو نامگذاری سال 1398 از سـوی مقـام معظـم رهبری به نام سـال رونق تولیـد و با توجه به عزم شـرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مبنی بر حمایت و بهره گیری حداکثـری از توان داخلی در زمینه های مشـاوره، مهندسـی، تولید محصولات و خدمات، خریـد حداکثری محصولات ایرانی در راسـتای حمایـت از تولیـدکننـدگان داخلـی، اسـتفاده از ظرفیت شـرکتهـای دانش بنیـان، توجه به تقویـت زنجیره تولیـد در صنعت پتروشـیمی و راه‌انـدازی نهضـت سـاخت داخـل در صنعت پتروشـیمی، ضرورت ارتبـاط تنگاتنگ بین ارکان و شـرکتهای تابعـه هلدینگ با ارائـه دهنـدگان خدمـات و تولیدکننـدگان محصولات مرتبـط بیش از پیش احسـاس میگردد.

در ایـن راسـتا شرکت بهاران تدبیر کیش با همکاری معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعت نفت ایران (اسـتصنا) و سـایر دسـت انـدرکاران این حوزه اسـتراتژیک، نسـبت به برگزاری نمایشـگاه و همایـش تخصصـی حمایـت از  سـاخت داخـل در صنعت پتروشـیمی(با تمرکز بر هلدینـگ خلیج فـارس) از تاریخ 27 لغایت 29 بهمن ماه در جزیـره کیـش اقدام نمـوده‌اند.

دراین نمایشـگاه کلیه شـرکتهای تابعه هلدینگ خلیج فارس حضورداشته و در مورد زمینه‌های داخلی‌سازی با تولیدکننـدگان تجهیـزات و شـرکتهای تولیدی و ازسـوی دیگر کلیه شـرکتهـای دانـش بنیان، نـوآور و خدماتی فعـال در صنعـت پتروشـیمی  و صنایـع وابسـته (پس از اخذ امتیاز رجیستری جهت حضور)، زمینه‌های گسـترش همـکاریها و انعقاد تفاهم‌نامه‌های متقابـل در راسـتای حمایـت از تولیـد ملـی را فراهـم مـی‌نمایند. همچنین نشسـتهای تخصصی متنوع در قالـب همایش،کارگاه‌های تخصصی و جلسات همتایابی تجاری (B2B و B2C) تدارک دیده شـده اسـت.

محورهای رویداد

  • انتقال دانش فنی
  • مهندسی EPC
  • تولید قطعات و تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • تقویت و استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان
  • تقویت صنایع پایین دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
  • توجه به نقش پژوهش و فناوری در صنعت پتروشیمی
  • نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست