1. خانه
  2. اخبار
  3. تندیس نفیس KishINVEX®2021 توزیع شد

تندیس نفیس KishINVEX®2021 توزیع شد

همزمان با برگزاری سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی (KishINVEX®2021) در آذر ماه 1400، تندیس رویداد KishINVEX®2021 توزیع شد.

بخش اصلی طرح تندیس پرنــده ای در حــال پــرواز الهــام گرفتــه شــده از معمــاری دوره اســلامی ایــران مــی باشــد. پرنـده در حـال پـرواز بـه عنـوان نمـاد اصلـی ایـن تندیـس دو موضـوع اصلـی تعالـی و حرکـت رو بـه رشـد و ایجـاد تعامـل و دوسـتی بیـن ملـت هـا را بـه لحـاظ زیبـا شناسـی ایـن تعلیـق را کامـل مـی کنـد و قرابـت معنایـی خوبـی بـا رویکـرد اصلـی ایـن رویـداد دارد.

  • نماد پرنده، تعالی و اوج و صلح و دوستی
  • چشم پرنده از فیروزه خراسان، نماد ایران
  • دم پرنده نشان نمودار اقتصادی
  • چرخ پایین پرنده نماد صنعت و توسعه
  • قسمت انتهایی تندیس بصورت خانه چهار گوش نماد گردهمایی.

این عناصر در ترکیب با یکدیگر علاوه بر تامین بعد زیباشناسی این نماد توانسته اند به مفاهیمی که این رویداد دنبال می کند اشاره کامل داشته باشند.

طراحی اولیه این اثر نفیس توسط قــدرت الله عاقلــی، هنرمند برجسته و اســتاد مجســمه ســازی کشــور انجام گردیده است.


فهرست