1. خانه
  2. اخبار
  3. آماده سازی و توزیع تقدیرنامه‌های مشارکت کنندگان در رویداد معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور (IFEEX2021)

آماده سازی و توزیع تقدیرنامه‌های مشارکت کنندگان در رویداد معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور (IFEEX2021)

ستاد برگزاری رویداد معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی  انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور (IFEEX2021)، پس از هماهنگی با دبیرخانه شورايعالی مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به آماده سازی و توزیع تقدیرنامه‌های مشارکت کنندگان در رویداد با امضای دکتر سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورايعالی مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي، اقدام کرده است.


فهرست