نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت


  • برگزاری دومین نمایشگاه و کنفرانس مدیریت فناوری و افزایش تولید دانش بنیان در زنجیره ارزش صنعت نفت – تهران/آذرماه 1402

  • مکان: تهران، پژوهشگاه صنعت نفت
فهرست